Skip to content
GUIDE
La eksperter håndtere møtebookingen for din bedrift

Outsourcing av møtebooking

Hvor mye er en ny kunde verdt for deg? Hvis svaret er 100.000,- NOK eller mer, bør du lese videre. Ved å outsource møtebookingen kan du få minst én til to nye kunder i måneden.

Ved å outsource møtebookingen til en profesjonell partner som Innovation Support, kan du sikre deg én til to nye kunder i måneden. Vi er et dedikert team på 32 kollegaer som brenner for B2B-salg og har hjulpet hundrevis av bedrifter med å bygge en komplett pipeline – fra kartlegging og leadsgenerering til møtebooking.

Innovation Support ansetter fremtidens beste ledere, selgere og markedsførere, og våre kunder kan stole på at de får den beste oppfølgingen fra de største talentene. Vi gir nyutdannede verdifull erfaring som kobles til deres utdanning, og gir dem et springbrett ut i arbeidslivet.

Denne guiden viser hvordan vi kan være din organiske vekstpartner, hjelpe din bedrift å vokse, og få flere kunder gjennom effektiv møtebooking.

Resultater du kan forvente 

Vi samarbeider i dag med flere bedrifter B2B, som har fått god  avkastning ved å la Innovation Support ta seg av møtebookingen.  Nedenfor kommer noen eksempler. 

Eksempel fra en liten bedrift: 

Kunde A, jobber i IT-bransjen. Utgangspunktet før samarbeidet med  Innovation Support startet var slik: 

De hadde omtrent 1-3 møter i måneden. 

Daglig leder gjorde «alt» i organisasjonen, som vil si at han han  booket møter, gjennomførte møter, tok seg av leveranser osv. I  tillegg til sin rolle som daglig leder, styrte han også det  administrative i selskapet. 

Bedriften omsatte for om lag 5 millioner. 

I tillegg til daglig leder jobbet det to andre der også, i mer IT-tekniske roller. De bestemte seg for å outsource møtebookingen til Innovation Support,  noe som ga følgende resultater: 

De gikk fra 1-3 møter i måneden over til å få 8-12 møter i måneden, og daglig leder slapp å bruke tid på den første delen av  salgsprosessen, og kunne heller gjøre det han faktisk brenner for.

Han kunne gå ut i møter, og snakke om det han liker å snakke om. Av de 8-12 møtene de fikk hver måned, var det 1-2 som endte opp  som nye kunder. Det vil si at 10-20 % av møtene endte i salg. Dette førte til en årlig vekst på 3 millioner kroner. 

Daglige leder, som tidligere hadde gjort alt selv, fikk endelig  muligheten til å realisere drømmen og målet sitt om å vokse.

I tillegg til møter ble det hver måned generert dokumenterbare leads/oppfølginger. Aktivitet skaper aktivitet.

 

Eksempel fra en stor bedrift: 

Bedrift B omsatte for rundt 300 millioner. Daglig leder og salgsdirektør  ønsket å vokse videre, men hadde utfordringer internt. 

Det var vanskelig å få selgerne til å booke nye møter, og skaffe nye  kunder. Selgerne som jobbet i selskapet var veldig flinke i faget og kunne  anses som seniorer, men foretrakk å bruke tiden på eksisterende  kunder og nettverk, og var godt fornøyde med det. 

Disse så derfor ingen grunn til å ringe for å få nye kunder, selv om  dette var et ønske fra toppledelsen. 

Daglig leder og salgsdirektør kontaktet Innovation Support for å  outsource første del av salgsprosessen, nemlig møtebookingen, som  også innebærer å jobbe kontinuerlig med å skape nye kundemuligheter.  Selskapet fikk en jevn strøm av 10-15 gode kvalitative møter per  måned. 

En kunde for dette selskapet er verdt opp mot 1 million kroner per år. Sett at de beholder kunden i «evig tid», vil en  kunde på 10 år være verdt 10 millioner.  Også her endte 10-20 % av møtene i salg, enten på kortere eller  lengre sikt.

 

 

Møtebooking er ikke dødt 

Tvert imot, møtebooking fungerer bedre enn noen gang før, gjort  på riktig måte. For deg som velger å implementere dette som en del av  ditt selskaps salgsstrategi vil det være et stort fortrinn, blant annet fordi  det er så få som satser på møtebooking i dag. 

Et bevis på dette er økningen i omsetningen til Innovation Support. Fra  vårt første driftsår i 2012 har vi hatt en jevn økonomisk vekst hele veien, vi  er også et selskap som har tjent penger hele veien (sjekk oss på Proff.no). 

Innovation Support er også i rute til å bli gasellebedrift for syvende år på  rad (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022). Nok skryt, jeg sier dette for å  poengterer fire ting:

  1. Møtebooking gjort på riktig måte fungerer.
  2. Vi  har kunder som har vært med oss siden dag 1 og fylt jevnt på med nye  kunder.
  3. Våre kunder tjener penger på vår tjeneste, hadde det ikke  funket hadde vi ikke hatt denne veksten.
  4. Innovation Support er bygget  av møtebooking for møtebooking, vi tar egen medisin! 

Det som har forandret seg fra tradisjonell møtebooking er tilnærmingen.  Vi kaller det møtebooking, men vi kunne også kalt det å “skape nye  muligheter kontinuerlig” eller som vi sier internt i Innovation Support  “bygge pipeline”.

Det krever mer i dag enn for 10-15 år siden, for å lykkes  med møtebooking. Du må være dedikert, og ha profesjonelle  salgskonsulenter/møtebookere som kan utføre jobben. 

 

 

Bygge pipeline 

I Innovation Support har vi et fokus på «å bygge pipeline». Hva innebærer dette? Å bygge pipeline betyr: 

  1. Få oversikt over markedet ditt og definere målgruppen
  2. Ha en forståelse for hva slags bedrifter som er en god match for din bedrift og hvilke bedrifter som ikke er en god match. 
  3. Begynne å kontakte disse bedriftene. I denne prosessen bruker vi  telefon som verktøy, men også en del mailkommunikasjon og andre teknolgier.

 

Merk deg  at dette ikke er telefonsalg, men en profesjonell tilnærming til å  skape flere salgsmuligheter på kort og lang sikt. Det finnes også  muligheter for å koble på diverse digitale verktøy, blant annet  HubSpot brukt til inbound marketing. 

Når vi begynner å kontakte den definerte målgruppen, vil vi oppleve ulike  utfall. Noen vil vise litt interesse, som krever at vi følger opp mer over tid, og  bearbeider disse videre.

Vi kan for eksempel avtale oppfølgingssamtaler, eller sende informasjon på mail. Andre vil vise umiddelbar interesse, og  da gjelder det å få booket et møte. 

Enkelte i målgruppen vil vise seg å ikke være aktuelle å bearbeide videre.  Enten fra kundens side, eller fra vår side fordi vi ser at de ikke vil være en  god match. Det kan være fordi de har altfor lav omsetning per år, er for få  ansatte, blir styrt fra utlandet eller på grunn av andre faktorer.

Eksempel på hvordan Innovation Support  bygger pipeline for å levere gode møter 

For selskap A definerte vi en målgruppe på ca. 800 bedrifter i  Vest-Norge. Det var utgangspunktet. Etter å ha bearbeidet dette over en  periode på et år, fant vi ut at av de ca. 800 var det ca.  

200 det ikke var nødvendig å bruke  mer tid på, ettersom de var en dårlig  match. Dette gjorde at vi satt igjen  med en målgruppe på 600  bedrifter. 

  • I løpet av året ble det booket  ca. 100 kvalitative møter. 
  • De 500 resterende bedriftene  ble definert som fremtidige  muligheter, det vil si leads som  bør følges opp. 
  • Veien videre i år to blir å  bearbeide disse videre, for å  forhåpentligvis lande 100 nye  møter. 

Filosofien til Innovation Support er  enkel: 

Har du en målgruppe på 600  bedrifter, kan vi sørge for at  du over tid kommer i en  posisjon der du kan ha møter  med alle disse.

 

 

Vår prosess

Fokuset i prosessen er møtebooking, men det ligger mye mer i det enn  bare selve bookingen. Du må for det første ha en møtebooker eller  salgskonsulent, som er oppegående, forstår målgruppen og skjønner  din business.

Når vi rekrutterer inn ansatte til Innovation Support ser vi  etter de som har minimum en relevant bachelorgradsutdanning og de  som vi på godt norsk kaller “sosialt oppegående”. Det er selvfølgelig flere  punkter i rekrutteringen, men disse to er viktige. 

I Innovation Support har vi erfaring med at mange kan være skeptiske til  å sette ut en så viktig del av salgsprosessen, og det skal du også være. Du  skal ikke la hvem som helst ta hånd om dette.

Det handler om at de du  gir dette ansvaret til, må representere selskapet på en god måte, og  levere gode kvalitative resultater. I Innovation Support har vi både gode  referanser, og rutiner på hvordan vi skal få til dette på en god måte. 

Slik ser vår prosess ut: 

1) Oppstartsmøte

Vi starter alltid et samarbeid med et oppstartsmøte. Hensikten er  å bli kjent, og legge en konkret plan for hva som skal gjøres. 

2) Definere målgruppen

Her definerer vi målgruppen som skal kontaktes, og lager sammen en  god liste. Her er det mange som trenger mye hjelp fra Innovation  Support, men også flere som lager lister selv, og har en oversikt  over hvem de ønsker å komme i kontakt med. Med et godt  utgangspunkt blir også sluttresultatet bra. 

3) Kriterier for møtebookingen

Et kriterium  kan være hvilken type beslutningstaker det er riktig å snakke med,  eller om det er noe som skal kartlegges før det forsøkes å booke et  møte. Er det for eksempel nødt til å være over X antall måneder  igjen av dagens avtale for at det skal være noe poeng i å booke et  møte? 

4) Kvalitet over kvantitet

Husk at flere kriterier gir bedre kvalitet på møtene, men antall  møter kan bli noe mindre. I Innovation Support er vi veldig opptatt  av å finne en balanse på dette. Det skal være noen kriterier, men  ikke så mange at det blir “umulig” å booke et møte. Husk det er en  forskjell mellom å selge på telefon, og det å booke møter. Man  selger normalt ikke en løsning til over 100.000,- NOK over en  førstegangs telefonsamtale. 

5) Rapportering

I tillegg går vi også gjennom rutiner for rapportering fra Innovation  Support, samt rollefordeling når det gjelder hvem som gjør hva.  Hos Innovation Support får du et dedikert team på fire personer  som jobber for deg. Rollene her er kundeansvarlig, salgsleder,  kvalitetsansvarlig og salgskonsulent. Sistnevnte er den som vil  bruke mest tid. 

6) Det praktiske

Møtet går også med til forberedelse av salgsmateriell,  presentasjoner, opprettelse av mailkonto osv. Dessuten går vi  gjennom forventninger til hverandre, og resultatet som skal  leveres. 

7) Interne forberedelser

Når dette er gjort setter Innovation Support i gang med en del  interne forberedelser. Det vil si opplæring av salgskonsulent, både  internt hos oss, og i samarbeid med deg som kunde. Vi  gjennomfører den opplæringen som er nødvendig for at  samarbeidet skal lykkes. 

8) Vi begynner å ringe

Deretter begynner vi å ringe. Da kartlegger vi markedet ut fra  avtalte kriterier. Vi kategoriserer samtalene hovedsakelig i fire ulike  utfall: oppfyller ikke kriterier, ikke interessert, leads/oppfølginger og  møter. Dette er hva vi legger i de ulike kategoriene: 

Oppfyller ikke kriterier: Det kan være at selskapet er for lite, at  det har gått konkurs, beslutninger blir tatt i utlandet, bedriften  er en del av et konsern osv. Med andre ord er det en bedrift du  ikke ønsker å ha som kunde, eller det er ikke noe poeng å  bearbeide videre. 

Det er vanskelig å lage en ringeliste som er 100 %, men hvis en  stor del av bedriftene havner her, kan det bety at det er gjort en  for dårlig jobb med listegrunnlaget. 

Ikke interessert: Dette er den kategorien vi ønsker at færrest  mulig skal havne i, men det vil alltid være noen som ender opp  her. Realiteten er at det er få som sier de ikke er interessert, hvis  vi har gjennomført en god og kvalitativ samtale. Med dette  mener vi at konsulenten har fått snakket med riktig  beslutningstaker, og at personen har vært i modus for å snakke  med oss. 

Leads/oppfølginger: Disse skal bearbeides videre, for her vises  det en interesse og vi ser en mulighet på kort eller lang sikt. Det  kan være at det ikke er helt riktig tidspunkt for å få inn et møte  akkurat nå. Enten fra din side, eller fra kundens side. Det er da  viktig å avtale oppfølging.  

Møter: I de tilfellene vi får snakke med riktig person, og alt  stemmer, kan vi booke et møte. Dette kan selvfølgelig skje  allerede i første samtale, uten at vedkommende må gjennom  flere oppfølginger. 

I siste trinn tar du som kunde over videre salgsprosess. Da er det  viktig at du gir oss tilbakemelding på møtene som er gjennomført,  slik at vi som et team kan gjøre de justeringene som skal til for å  utføre prosessen enda bedre.  

Vi har også mulighet til å jobbe direkte i kundenes CRM-system  (system for kundeoppfølging), men dette er valgfritt, og handler ofte  om tillit. Normalt starter vi et samarbeid med å rapportere fra våres  system og når resultater og tillitt er på plass går vi over til kundens  CRM-system.

Har ikke kunde et system for dette bidrar vi i Innovation  Support med å få på plass et. For å oppnå en treffprosent på 10-20 %  (altså at 10-20 % av møtene konverteres til kunder) må det være  kvalitet i alle ledd. 

Du må i tillegg til selve møtebookingen ha en klar plan på hvordan  gjennomføre møter, og hvordan følge opp. Innovation Support kan  gjennom samarbeidspartnere også bidra med dette.

Det er en  kostbar og unødvendig opplevelse å investere i møtebooking, hvis  du ikke har en plan på hvordan konvertere disse møtene til  kjøpende kunder. Bookede møter er ikke ferdige salg. 

 

Det handler ikke om å selge over telefon

Det er viktig å forstå at prosessen med å skaffe leads og salgsmuligheter, ikke handler om at vi faktisk skal selge en kompleks løsning over telefon.

Som salgskonsulent må vi ha en forståelse for bedriften, og for faget dere jobber med, men det er også farlig å vite for mye.

La meg forklare: Vi ser ofte at kvaliteten og antall på salgsmuligheter kan synke, hvis den som ringer kan for mye om det de skal ringe for. Det ender ofte opp med at løsningen blir snakket for mye om på telefon, slik at det ikke blir behov for noe fysisk møte. Dette bremser opp salgsprosessen.

Vi i Innovation Support ønsker å bli målt på de casene vi fremskaffer, som fører til salg for dere. Et samarbeid med oss skal gi økonomisk gevinst over tid. Vi kan gi deg salgsmuligheter på både kort og lang sikt.